Napoleon Bonaparte Quotes

Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent. Napoleon Bonaparte

Related quotes